Klimaatbestendige stad

In een klimaatbestendige stad streven we in het domein ‘stedelijk water’ naar een stad waar na hevige regen - ondanks water op straat - winkels en woningen droog blijven, de hoofdwegen gebruikt kunnen blijven en de gezondheid niet bedreigd wordt.

Aantasting van funderingen, ongelijkmatige zetting en schade aan groen die het gevolg zijn van een te lage grondwaterstand worden zoveel mogelijk voorkomen.

Een stad waarin inwoners en ontwikkelende partijen de momenten van ruimtelijke (her)inrichting en beheer benutten om lange termijn stedelijke wateropgaven te realiseren en tegelijk de stad aantrekkelijker te maken.

Partijen hebben oog voor de samenhang tussen enerzijds hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater en anderzijds de belevingswaarde en de gebruikswaarde van water. Actief grondwaterbeheer wordt toegepast waar dat kosteneffectief is. Schade als gevolg van een overstroming vanuit oppervlaktewater wordt beperkt door een meer waterrobuuste ruimtelijke inrichting die in overeenstemming is met de gewenste inrichting van het stroomgebied.

Hoe realiseren we dit :

 • Met actieve inbreng van marktpartijen en maatschappelijke organisaties
  een stip zetten op de horizon en daar stap voor stap naar toe werken in alle grotere en kleinere projecten; hierbij hoort een regie die continuïteit garandeert.
 • Goed opdrachtgeverschap: heldere ambities voor een duurzame stedelijke
  ontwikkeling formuleren voor ontwikkelaars en andere opdrachtnemers.
 • Het water in de stad in beschouwing nemen als een systeem waarvan de
  onderdelen grond-, hemel-, oppervlakte-, en afvalwater samenhangen, zowel onderling en als in hun relatie naar de openbare ruimte: kwantitatief en kwalitatief, functioneel en financieel.
 • Klimaatmitigatie en -adaptatie, ruimtelijke kwaliteitsopgaven, economie en gezondheid zien als één stedelijke opgave.
 • Zorgen voor een gezamenlijk en samenhangend afwegingskader voor het
  meewegen van klimaataspecten (wateraspecten, hitte/gezondheid) in nieuwe ruimtelijke plannen.
 • Transparant communiceren naar burgers over de mogelijke gevolgen van
  klimaatverandering voor de leefomgeving en de maatregelen die zij zelf kunnen treffen